sells gorzów
masita gorzów

Regulamin

Regulamin portalu www.sportowygorzow.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.sportowygorzow.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
7. Własność intelektualna
8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona sportowygorzow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę sportowygorzow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę sportowygorzow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony sportowygorzow.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
2. USŁUGODAWCA – Konrad Baranowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Usługi Wydawnicze “Gorzowski Dom Mediowy”, adres siedziby: Widok 23/13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, adres do doręczeń: Widok 23/13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993239268, REGON: 382535156, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: redakcja@sportowygorzow.pl, tel. 500703881.
3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– Zapoznawanie się z treścią opublikowanych przez Usługodawcę materiałów;
– Zapoznawanie się z treściami multimedialnymi opublikowanymi przez Usługodawcę;
– Komentowanie treści opublikowanych przez Usługodawcę;
– Publikowanie treści reklamowych Usługobiorcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą;

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne z wyłączeniem podpunktu ostatniego, po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą;
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: nieokreślony;
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer z dostępem do Internetu,
2. przeglądarka internetowa,
3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Każde przesłanie wiadomości do Usługodawcy, czy to w formie elektronicznej, czy papierowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@sportowygorzow.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sportowygorzow.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością sportowygorzow.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sportowygorzow.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sportowygorzow.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługodawca płaci honoraria jedynie w przypadku publikacji materiałów (teksty, zdjęcia) wcześniej zamówionych i uzgodnionych z autorem, po ustaleniu wysokości i formy zapłaty. W każdym innym przypadku nadesłane materiały publikowane są nieodpłatnie.
4. Przesłanie i opublikowanie zdjęć przez Usługobiorców jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystanie zdjęć przez Usługodawcę w dowolnej formie i czasie, z podaniem wskazanych danych autora. Tym samym Usługodawcy przysługują nieodpłatne prawa w tym zakresie. Za nadesłane i wykorzystane zdjęcia autor nie otrzymuje żadnej gratyfikacji finansowej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Back to top button
Close
Close